Vedrishi

Free Shipping Above ₹1500 On All Books | Minimum ₹500 Off On Shopping Above ₹10,000 | Minimum ₹2500 Off On Shopping Above ₹25,000 |
Free Shipping Above ₹1500 On All Books | Minimum ₹500 Off On Shopping Above ₹10,000 | Minimum ₹2500 Off On Shopping Above ₹25,000 |

छन्दःशास्त्रम्

Chhandah Shastram

200.00

Subject : Chhand Shastra
Edition : 2012
Publishing Year : 2012
SKU # : 36852-PP01-0E
ISBN : 9788171100088
Packing : Hard Cover
Pages : 196
Dimensions : 14X22X6
Weight : 500
Binding : Hard Cover
Share the book

तत्र छन्दः समीक्षास्थश्छन्दवत्त्वंवादः- अथ किमिदं छन्द ! इति पृच्छामः ।

“ननु च भोः । यदि कधिहूयात्-कः सद्ध माक्षण? इति, सोऽयं त्रिविधः पर्यनुयोगो भवति-लक्ष्यापेक्षः, लक्षण्यापेक्षः, लक्षणापेक्षव। तदतश्विविधः समाधिर्भवति- असौ देवदत्तो ब्राह्मण इति लक्ष्यापेक्षः, कश्यपात्रिरोग्वत्रिवसिष्ठविश्वामित्रागस्त्याख्याः सप्तव ब्राह्मणजानयो भवन्ति इति लक्षण्यापेक्षः,

‘विद्या योनिः कर्म चेति त्रयं ब्राद्मप्यलक्षणम् । सेवा संग्रहवृद्धिध कालयापथ्य पातनम् ॥ जीवितं यस्य धर्मार्थ धर्मो रत्यर्थमेव च । अहोरात्राध पुण्यार्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ कर्मणा ब्राह्मणो जातः करोति ब्रह्मभावनाम् । खधर्मनिरतः शुद्धत्वस्माद्राह्मण उच्यते ॥ जात्या कुलेन वृत्तेन खाध्यायेन श्रुतेन च । एभिर्युको हि यस्तिष्ठेन्नित्यं-स द्विज उच्चते ॥ वृतिः क्षमा दयास्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । विद्या चैव तपः सत्यं नवकं ब्रह्मलक्षणम् ॥’ इति लक्षणापेक्षा ।

एवमेवेदं यददः पर्यनुयुज्यते किमिदं छन्द ? इति; सोऽयं त्रिविधः पर्यनुयोगो भवति- उक्ष्यापेक्षः, लक्षष्यापेक्षः, लक्षणापेक्षष। तदतस्त्रिविधः समाधिर्भवति – ‘अ॒ग्निर्मीळे पुरोहितं य॒शय॑ दे॒वमृत्विज॑म् । होता॑रं स्व॒धात॑मम् ॥’ (ऋ. १ अ. १

अ. १ व.) इतीदं छन्द इति लक्ष्यापेक्षः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुन्बृहतीपक्तिस्त्रिष्टुब्जगत्या-

ख्याः सप्तैव छन्दोजातयो भवन्तीति लक्षण्यापेक्षः, ‘यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः’ ‘मात्रा-

क्षरसंख्यानियता वाकू छन्द’ इति लक्षणापेक्षश्व ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chhandah Shastram”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recently Viewed

You're viewing: Chhandah Shastram 200.00
Add to cart
Register

A link to set a new password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Lost Password

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close
Close
Shopping cart
Close
Wishlist