Vedrishi

Free Shipping Above 1000 On All Books | 5% Off On Shopping Above 10,000 | 15% Off On All Vedas,Darshan, Upanishad | 10% Off On Shopping Above 25,000 |
Free Shipping Above 1000 On All Books | 5% Off On Shopping Above 10,000 | 15% Off On All Vedas,Darshan, Upanishad | 10% Off On Shopping Above 25,000 |

वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी

Vaikaransiddhantkaumudi

1,850.00

SKU field_64eda13e688c9 Category Rishi Dev
Subject : Vaikaransiddhantkaumudi
Edition : 2023
Publishing Year : 2023
ISBN : 7881196 502416, 788194 969273
Packing : 2 VOL.
Pages : 906
Dimensions : 14X22X6
Weight : 1240
Binding : HardCover
Share the book

सम्पादकाभ्यां किञ्चित्

सुविदितमेव समेषां विपश्चिदपश्चिमानां यत् व्याकरणशास्त्रस्य प्रक्रियाग्रन्थेषु सर्वोच्चं स्थानं श्रीमद्- भट्टोजिदीक्षितकृताया: सिद्धान्तकौमुद्या : अस्ति। ग्रन्थोऽयं व्याकरणप्रक्रियाया: पूर्णतां कारयति। अत्र अष्टाध्याय्या : समग्राणि सूत्राणि प्रक्रियादृष्ट्या संगृहीतानि सन्ति। आचार्येण भट्टोजिदीक्षितेन भाषादृष्टया वाक्यमभिलक्ष्य (सुपतिचयो वाक्यम्) सिद्धान्तकौमुदी-पूर्वार्ध-उत्तरार्थ भेदेन विभक्ता। पूर्वार्थ सुबन्तशब्दानां सिद्धौ उपयोगिप्रकरणानि समावेश्य तदन्तर्गते संज्ञा- परिभाषा-सन्धि-सुबन्ताव्यय-स्त्रीप्रत्यय-कारक-समास-तद्धित प्रकरणानि निबद्धानि सन्ति। उत्तरार्धे च तिङ्ङ्क्तप्रकरणानि ण्यन्तादि प्रक्रियाः कृदन्त प्रकरणञ्च प्रतिपादितानि वर्तन्ते। एतदतिरिच्य वैदिकप्रकरणं अन्ते प्रकरणद्वयं महत्त्वपूर्ण समाविष्टं विद्यते स्वरप्रकरणञ्च । अन्ते विद्यमानयो: द्वयोः प्रकरणयो: समावेशेन ज्ञायते यत् दीक्षितमहोदयः प्रथमं लौकिकशब्दानां सिद्धिम् इष्टवान्, यतोहि उत्तरकृदन्तस्य अन्ते विद्यमानपुष्पिकया इदमेव सूच्यते-

इत्थं लौकिकशब्दानां दिमात्रमिह दर्शितम्। विस्तरस्तु यथा शास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे ॥

पुनः वैदिकशब्दानां निर्वचनाभावमनुभूय भट्टोजिदीक्षितः सर्वान्ते स्वरवैदिकीप्रक्रियां संयोज्य तदनुसारं पृथक् पुष्पिकाम् अवोचत् –

इत्थं वैदिकशब्दानां दिमात्रमिह दर्शितम्। तदस्तु प्रीतये श्रीमद् भवानीविश्वनाथयोः ।।

एवं रीत्या महावैयाकरणः भट्टोजिदीक्षित: लौकिकस्य वैदिकस्य चोभयविधशब्दस्य सिद्धिं विधाय प्रक्रियाशैलीं पूर्णताशिखरमगमयत्।

Weight 6415688 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vaikaransiddhantkaumudi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recently Viewed

You're viewing: Vaikaransiddhantkaumudi 1,850.00
Add to cart
Register

A link to set a new password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our privacy policy.

Lost Password

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close
Close
Shopping cart
Close
Wishlist